องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 411 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายเปิดประชุมแก้ไขไฟป่าหมอกควัน ย้ำควันไม่เกิดหากไม่มีการจุดไฟ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 235 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 172 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 333 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 254 ครั้ง

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 185 ครั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 302 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 301 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 255 ครั้ง

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ อบต.สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 230 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินวานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 210 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงวันยาเสพติด พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 190 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามโครงการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน 160 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 172 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 154 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องผลการคัดเลือก อปท.ที่การบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 130 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สันติสุข โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 200 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 211 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 183 ครั้ง
© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน