องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 1 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ……..

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว เพียงแค่สแกน QR Code

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เริ่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...........

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน 15 ครั้ง

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน 31 ครั้ง

รายงานการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับ 3)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ให้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ร่วมกันเสริมสร้างมาตรการอ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจตอบแบบสอบสำรวจออนไลน์ เรื่อง “การรับรู้ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน 12 ครั้ง
© 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น