องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

งานกิจการสภา

- รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2564
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข พ.ศ. 2564
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน